Velkommen,

Kunde navn:

Kunde nr.:


Som en dedikeret hydraulikvirksomhed, der leverer til segmenterne VIND, INDUSTRI og OFFSHORE,
sker Hydra-Grenes mest positive indvirkning på bæredygtighed gennem vores produkter og tjenester.

Vores kerneprodukter og serviceydelser bidrager til en bæredygtig energiproduktion,
og vi fornyer os hele tiden for at sænke prisen på energi
og gøre vindenergi mere konkurrencedygtig med traditionelle fossile brændstoffer.

Vi vurderer hele tiden de miljømæssige konsekvenser
og forbedrer disse gennem vores daglige arbejde.
Vi fortsætter med at forbedre ved at sætte ambitiøse mål for at implementere processer
og procedurer, der understøtter bæredygtighed og ved at påvirke vores aktionærer og leverandører.

Den grundlæggende vilje til at opføre sig ordentligt over for kunder, medarbejdere
og samfundet er en del af Hydra-Grenes arv.

Vores Code of Conduct skitserer standarder for etisk forretningsadfærd
for at forebygge korrupt eller uærlig adfærd.
Code of Conduct er baseret på de internationale retningslinjer, der er udviklet af
International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) og FN Global Compact.

Code of Conduct gælder for alle forretningsenheder i Hydra-Grene A/S.

Erik Lodberg, CEO, HydraSpecma

Corporate Responsibility

Hydra-Grene bestræber sig på at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os og vores virksomhed til at tage ansvar og være bæredygtig, samtidig med at vi skaber et motiverende arbejdsmiljø. Hydra-Grene’s CR politikker danner grundlaget for vores medarbejderes fælles holdning til vores værdier og vores ambition om at arbejde bæredygtigt og ansvarligt. Politikkerne beskriver grundprincipperne og de forventninger, vi har til hinanden, samt giver en oversigt over vores tilgang som ansatte og arbejdsgiver. Politikkerne bygger på de ti principper i FN’s „Global Compact“ initiativ.

1. MENNESKERETTIGHEDER

Hydra-Grene har afdelinger i forskellige lande rundt om i verden. Uanset hvilket land, forpligter vi os til at overholde menneskerettighederne og at behandle vores medarbejder med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer overholdelsen af menneskerettighederne, som de er beskrevet i Verdenserklæringen om menneskerettigheder og ILO’s konventioner og anbefalinger.

 • Diversitet og ligestilling:
 • Vi accepterer ikke nogen form for diskrimination eller forfølgelse ud fra religion, race, hudfarve, køn, handicap, alder, seksuel orientering, politisk holdning eller nogen anden form for forfølgelse.

2. SOCIALE VILKÅR OG ARBEJDSFORHOLD

Hos Hydra-Grene tror vi, at resultater skabes af mennesker. Vi forpligter os til at være en ansvarlig arbejdsgiver med ordentlige ansættelsesvilkår, passende sundheds- og sikkerhedsstandarder og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

 • Børnearbejde:
 • Vi vil ikke acceptere brug af børnearbejde. Vi vil ikke ansætte nogen under 15 år, eller som er omfattet af skolepligt. Men i lande, hvor lokal lovgivning tillader det, kan børn mellem 13 og 15 år godt udføre et par timers let arbejde ( enkle, begrænsede opgaver under passende tilsyn af en voksen ) eller kan arbejde som del af et uddannelsesprogram eller i skoleferier. En sådan ansættelse må ikke påvirke barnets primære uddannelse eller udgøre en risiko for barnets sundhed eller fysiske / psykiske udvikling. Børn og unge under 18 år må ikke udføre natarbejde eller arbejde under forhold, der kan skade deres sundhed, sikkerhed eller moralske integritet og / eller skade deres fysiske, mentale, psykiske, moralske eller sociale udvikling.
 • Tvangsarbejde:
 • Vi vil ikke anvende tvangsarbejde eller ufrivillig arbejdskraft. Vi tillader ingen form for tvunget arbejde i forbindelse med nogen form for tvang eller trussel om straf. Medarbejdere har ret til at ophøre deres ansættelse med et rimeligt varsel.
 • Sundhed og sikkerhed:
 • Vi forpligter os til at levere et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi vil tage de nødvendige forholdsregler for at forhindre potentielle ulykker og skader på vores ansattes sundhed, som skyldes eller er forbundet med arbejdsgange, ved så vidt det er muligt at minimere farer i arbejdsmiljøet, generel viden om branchen og enhver specifik fare.
 • Foreningsfrihed og kollektiv forhandling:
 • Vi respekterer vores medarbejderes ret til foreningsfrihed, at danne eller tilslutte sig organisationer efter deres eget valg og at forhandle kollektivt.
 • Arbejdstid, løn og ferie:
 • Vi forpligter os til fuldt og helt at overholde gældende love, regler og relevante kollektive aftaler vedrørende arbejdstid og overarbejde, ferier og minimum hviletider. Arbejdsuger må ikke overskride det maksimum, som lokal lovgivning angiver.

3. ETISK FORRETNINGSFØRELSE OG BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

Hydra-Grene har opbygget et omdømme for at arbejde med høje standarder for integritet og etik. Vi vil modarbejde enhver form for korruption herunder bestikkelse og betaling for lettere  /  hurtigere sagsbehandling.

 • Uddannelse af medarbejdere:
 • Vi bestræber os på, at relevante medarbejdergrupper regelmæssigt uddannes i etisk forretningsførelse.
 • Repræsentation og gaver:
 • Vi vil ikke acceptere betaling, gaver eller andre former for kompensation fra tredjeparter, som kan påvirke eller rejse spørgsmål om vores uafhængighed i forbindelse med forretningsmæssige beslutninger.
 • Bekæmpelse af korruption:
 • Alle love og regler skal overholdes for at forhindre bestikkelse og korruption. Vi vil ikke ( hverken direkte eller indirekte ) tilbyde, yde eller acceptere nogen form for upassende fordele eller bestikkelse til / fra gæster, leverandører, myndigheder eller andre.

4. MILJØ OG KLIMA

Virksomhederne i Schouw &Co. arbejder med bearbejdning af store mængder råmaterialer, og vi erkender den indflydelse, vores produktion har på miljøet. Vores CR indfaldsvinkel på miljø og klima går hånd i hånd med kor-rekt købmandskab. Vi bestræber os på at beskytte miljøet og løbende at reducere udledninger i forhold til produktionen.
Det er vores mål at:

 • reducere den totale miljøbelastning i vores værdikæde i forhold til produktionen
 • reducere energiforbrug og CO2 udledning i forhold til produktionen
 • reducere vandforbrug i forhold til produktionen
 • forbedre udnyttelsen af materialer
 • reducere spild og øge genbrug i forhold til produktionen.

Code of Conduct

Hydra-Grene Code of Conduct fastlægger vores ansvar over for vores kunder, medarbejdere, aktionærer, forretningspartnere og samfundet. Det skal betragtes som en vejledning til, hvordan vi skaber gode forbindelser og driver vores forretning.

1. KUNDER

Hydra-Grene opfører sig fair, ansvarligt og med integritet i forhold til kunder i overensstemmelse med god etisk forretningsførelse. Vores udtalelser om vores produkter og serviceydelser er sande og korrekte. Vi holder alt, hvad vi lover omkring sikkerhed og produktkvalitet. Vi overholder lokale love, regler og vores interne politikker vedrørende gaver og repræsentation.

2. MEDARBEJDERE

Alle Hydra-Grene’s medarbejdere behandles lige og med respekt uanset køn, alder, tro, etnicitet, seksuel orientering, handicap eller andet. Personlige relationer må ikke påvirke forpligtelser over for virksomheden. Ingen medarbejder må uden tilladelse udveksle andre medarbejderes personlige oplysninger. Vi har en forpligtelse til at beskytte vores medarbejderes helbred og sikkerhed på arbejdspladsen og altid være bevidst om miljømæssige konsekvenser.

3. AKTIONÆRER

Vi sætter stor pris på vores aktionærer. Vi kommunikerer med aktionærerne via Hydra-Grene’s administrerende direktør eller dennes repræsentant. Vi følger altid internationale procedurer for intern revision, bogføring, finansiel styring og dokumenthåndtering. Virksomhedens oplysninger må aldrig anvendes personligt, handelsmæssigt eller videregives undtagen i forbindelse med lovlige forretningsmæssige formål.

4. FORRETNINGSPARTNERE

Hydra-Grene går ind for fair konkurrence. Vi konkurrerer på fair vilkår og indgår ikke aftaler, der giver en unfair konkurrencefordel. Vi følger regler for eksport og import, ligesom vi under ingen omstændigheder forsøger at opnå fordele via svindel eller ulovlige aktiviteter. Desuden kræver vi etisk forretningsførelse fra vores leverandører og opfordrer dem til at overholde Hydra-Grene’s Code of Conduct.

2. SAMFUND

Hydra-Grene hylder FN’s erklæring om menneskerettigheder. Vi anerkender alle menneskers iboende værdig og de lige og umistelige rettigheder som grundlag for frihed, retfærdighed og fred. Virksomhedens ressourcer må aldrig anvendes til politiske formål. Der kan dog ydes støtte til velgørende og hjælpeorganisationer. Kommunikation med eksterne partnere foregår via den administrerende direktør eller repræsentanter udpeget af virksomheden.

Antibestikkelsespolitik

Hydra-Grene's Antibestikkelsespolitik forbyder Hydra-Grene's medarbejdere og dattervirksomhederne i de enkelte divisioner at afgive eller godkende tilbud, løfter, betalinger eller gaver af nogen værdi til enkeltpersoner med det formål, at påvirke en persons beslutning på upassende vis. Hensigten med antibestikkelsespolitikken er at supplere og uddybe Hydra-Grene's Code of Conduct. Idet Code of Conduct og Antibestikkelsespolitikken ikke kan beskrive alle lokale juridiske forhold i alle lande, hvor Hydra-Grene opererer, skal det — i tilfælde af at en lov er i modstrid med antibestikkelsespolitikken eller Code of Conduct — være den strengeste regel, der skal være gældende.
Hydra-Grene tolererer ikke manglende overholdelse under nogen omstændigher.

1. HVAD ER BESTIKKELSE?

Love om bestikkelse forbyder generelt korrupt afgivelse af noget af værdi til en embedsmand eller en enkeltperson med henblik på at opnå eller fastholde en forretning eller en uretmæssig forretningsfordel. Disse love omhandler bestikkelse af statslige embedsmænd og medarbejdere („bestikkelse af embedsmænd“), og af enkeltpersoner i virksomheder („kommerciel bestikkelse“), som Hydra-Grene gør forretninger med.

2. BESTIKKELSE AF EMBEDSMÆND

En embedsmand er en statslig embedsmand eller medarbejder, et politisk parti, en partifunktionær eller en politisk kandidat, eller enhver anden person, der handler for eller på vegne af en sådan person, i alle lande. En embedsmand omfatter alle enkeltpersoner, som:

 1. besidder en lovgivende, kontrollerende eller juridisk stilling
 2. er direktør, embedsmand eller ansat i en instans, der ejes eller kontrolleres af en regering
 3. er embedsmand eller medarbejder i en offentlig international organisation

3. KOMMERCIEL BESTIKKELSE

Alle Hydra-Grene's medarbejdere og repræsentanter for virksomheden skal overholde Hydra-Grene's Antibestikkelsespolitik, eventuelle nærmere beskrevne procedurer inden for deres relevante forretningsområder og alle gældende love om bestikkelse. Derudover forventes det, at alle virksomheder og enkeltpersoner, der er engageret til at handle for eller på vegne af Hydra-Grene, overholder vores antibestikkelsespolitik.

Repræsentanter for virksomheden omfatter ansatte, agenter, mæglere, repræsentanter, konsulenter, distributører, lobbyister, serviceleverandører eller eventuelle andre personer, der er engagerede til eller blevet bedt om at handle for eller på vegne af Hydra-Grene

 1. ved foretagelse af indkøb, salgs- eller udviklingsarbejde
 2. ved forhandling med eventuel regering eller embedsmand

UK Modern Slavery Act

Som ansvarlig virksomhed, har Hydra-Grene høje, etiske standarder på tværs i vores organisation, derfor tilslutter Hydra-Grene sig også kravene i UK Modern Slavery Act of 2015.

Da vi har forretninger i Storbritannien, kræver UK Modern Slavery Act of 2015 at virksomheder, som gør forretning eller har aktiviteter i Storbritannien, for hvert regnskabsår udarbejder og offentliggør et statement, der klart redegør for de tiltag, der er blevet gjort i virksomheden for at sikre, at slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel ikke finder sted i virksomheden selv eller i virksomhedens leverandørkæde.

Hydra-Grene A/S’ UK Modern Slavery Act statement offentliggøres årligt gennem vores ejere, Schouw & Co., på https://www.schouw.dk//cms.hydra.dk/media/1739/uk-modern-slavery-act-2015.pdf

Quality, Environment, Health and Safety Policy

QEHS Ledelsespolitik for Hydra-Grene A/S. (QEHS: Quality, Environment, Health, and Safety)
Hydra-Grene A/S ønsker at udvikle og producere produkter i overensstemmelse med kunders og myndighedernes forventninger og krav og samtidig skabe et motiverende og godt arbejdsmiljø.
For at opfylde dette opretholder Hydra-Grene A/S et ledelsessystem som opfylder kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
Hydra-Grene vil være blandt de førende hydraulikvirksomheder indenfor design, produktion og distribution af hydrauliske komponenter, komplette units og kits, komplette hydraulik- og industrislanger samt færdigbukkede rør.


Hydra-Grene vil åbent og aktivt deltage i kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforbedringer ud fra en helhedsbetragtning, hvor der tages hensyn til kunder, produkter, medarbejdere og omgivelser. Visionen er at være førende i et sikkert, sundt og forsvarligt miljø, hvor der tages hensyn til teknik og økonomi.

QEHS Ledelsespolitikken gælder for hele virksomheden, og for personer der arbejder på vegne af Hydra-Grene, og skal i relevant omfang efterleves af enhver medarbejder i sine daglige funktioner, opgaver og handlinger. Derfor vil Hydra-Grene uddanne medarbejderne til aktivt at deltage i kvalitets-. miljø- og arbejdsmiljøarbejdet.

Hydra-Grene vil samarbejde med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer af produkter og processer.

Hydra-Grene vil overvåge og registrere resultater fra produkt- og proceskontroller, fejl i processer og produkter samt feedback fra såvel medarbejdere som kunder og leverandører.

Hydra-Grene vil gennemføre løbende forbedringer herunder anvende renere teknologi og udnytte ressourcer og energi bedst muligt, nedbringe spild og udledningen fra processerne, samt forebygge forureninger og ulykker i processer og handlemåder.

Hydra-Grene inddrager medarbejdere i arbejdet med løbende forbedringer og vurderinger af risici og muligheder.

Hydra-Grene vil tilskynde leverandører til at levere kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssige forsvarlige råstoffer, produkter og serviceydelser.

Hydra-Grene vil overholde samtlige love og myndighedskrav, som Hydra-Grenes aktiviteter er omfattet af og efterleve kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Hydra-Grene kommunikerer åbent til medarbejdere, interessenter, myndigheder, kunder samt offentligheden i øvrigt om de miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger som er knyttet til virksomhedens processer og produkter.


QEHS Ledelsespolitikken er offentlig tilgængelig på hjemmesiden som er www.Hydra.dk, samt kendt af alle medarbejdere og kan udleveres ved enhver henvendelse.
Politikkerne evalueres mindst én gang årligt ved ledelsens evaluering.

Se også dokumentet på andre sprog her: http://cms.hydra.dk//cms.hydra.dk/media/7252/hydra-grene-qehs-policy.pdf

Luk